Bootstrap手机端弹出隐藏的侧栏菜单

bootstrap.offcanvas.js是一款流行的滑动导航菜单插件,只要定义好html,即可生成菜单栏按钮和隐藏的右侧菜单弹出层。

<button type="button" class="navbar-toggle offcanvas-toggle" data-toggle="offcanvas" data-target="#js-bootstrap-offcanvas"> 


</button>

隐藏的弹出层菜单结构

<nav class="navbar navbar-default navbar-offcanvas navbar-offcanvas-right navbar-offcanvas-touch navbar-offcanvas-fade" role="navigation" > 


<div class="container-fluid">


<div class="navbar-header">


<a class="navbar-brand" href="#">Brand 2</a>


</div>


<div>


<ul class="nav navbar-nav">


<li class="active"><a href="#">Link</a></li>


<li><a href="#">Link</a></li>


<li class="dropdown">


<a href="#" class="dropdown-toggle">Another Link <span class="caret"></span></a>


<ul class="dropdown-menu" role="menu">


<li><a href="#">Action</a></li>


<li><a href="#">Another action</a></li>


<li><a href="#">Something else here</a></li>


<li class="divider"></li>


<li><a href="#">Separated link</a></li>


<li class="divider"></li>


<li><a href="#">One more separated link</a></li>


</ul>


</li>


</ul>


<form class="navbar-form navbar-left" role="search">


<div class="form-group">


<input type="text" class="form-control" placeholder="Search">


</div>


<button type="submit" class="btn btn-default">Submit</button>


</form>


<ul class="nav navbar-nav navbar-right">


<li><a href="#">Link</a></li>


<li><a href="#">Another Link</a></li>


</ul>


</div>


</div>


</nav>

引入bootstrap.offcanvas.js侧边栏隐藏菜单插件

<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.offcanvas.min.css"/> 


<script src="js/bootstrap.offcanvas.js"></script>