【javascript基础】JS正则表达式的实例属性

RegExp的每个属性都有下列属性:

  • global——boolean,表示是否设置了g标志
  • ignoreCase——boolean,表示是否设置了i标志
  • lastIndex——number,表示开始搜索下一个匹配项的字符位置,从0算起
  • multiline——boolean,表示是否设置了m标志
  • source——正则的字符串表示,按照字面量形式而非传入构造函数中的字符串模式返回

demo:

var regExp1 = /(\d)/ig;

var regExp2 = new RegExp("(\\d)", "g");

//结果:(\d)

console.log(regExp1.source);

//结果:(\d)

console.log(regExp2.source);