IIS 发布 处理程序“ExtensionlessUrlHandler-Integrated-4.0”在其模块列表中有一个错误模块“ManagedPipelineHandler”

IIS上部署MVC网站,打开后500错误:处理程序“ExtensionlessUrlHandler-Integrated-4.0”在其模块列表中有一个错误模块“ManagedPipelineHandler”

解决方法如下:

以管理员运行下面的命令注册:

32位机器:

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe -i

64位机器:

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe -i