TensorFlow部分函数理解,一

本篇介绍函数包括:
tf.conv2d tf.nn.relu tf.nn.max_pool tf.nn.droupout tf.nn.sigmoid_cross_entropy_with_logits tf.truncated_normal tf.constant tf.placeholder tf.nn.bias_add tf.reduce_mean
tf.squared_difference
tf.square tf.Variable

tf.conv2d

import tensorflow as tf

a = tf.constant([1,1,1,0,0,0,1,1,1,0,0,0,1,1,1,0,0,1,1,0,0,1,1,0,0],dtype=tf.float32,shape=[1,5,5,1])
b = tf.constant([1,0,1,0,1,0,1,0,1],dtype=tf.float32,shape=[3,3,1,1])
c = tf.nn.conv2d(a,b,strides=[1, 2, 2, 1],padding='VALID')
d = tf.nn.conv2d(a,b,strides=[1, 2, 2, 1],padding='SAME')
with tf.Session() as sess:
  print ("c shape:")
  print (c.shape)
  print ("c value:")
  print (sess.run(c))
  print ("d shape:")
  print (d.shape)
  print ("d value:")
  print (sess.run(d))

然后执行:

cd /home/ubuntu;
python conv2d.py

执行结果:

c shape:
(1, 3, 3, 1)
c value:
[[[[ 4.]
  [ 3.]
  [ 4.]]

 [[ 2.]
  [ 4.]
  [ 3.]]

 [[ 2.]
  [ 3.]
  [ 4.]]]]
d shape:
(1, 5, 5, 1)
d value:
[[[[ 2.]
  [ 2.]
  [ 3.]
  [ 1.]
  [ 1.]]

 [[ 1.]
  [ 4.]
  [ 3.]
  [ 4.]
  [ 1.]]

 [[ 1.]
  [ 2.]
  [ 4.]
  [ 3.]
  [ 3.]]

 [[ 1.]
  [ 2.]
  [ 3.]
  [ 4.]
  [ 1.]]

 [[ 0.]
  [ 2.]
  [ 2.]
  [ 1.]
  [ 1.]]]]
tf.nn.relu:
import tensorflow as tf

a = tf.constant([1,-2,0,4,-5,6])
b = tf.nn.relu(a)
with tf.Session() as sess:
  print (sess.run(b))

然后执行:

cd /home/ubuntu;
python relu.py

执行结果:

[1 0 0 4 0 6]
tf.nn.max_pool
import tensorflow as tf

a = tf.constant([1,3,2,1,2,9,1,1,1,3,2,3,5,6,1,2],dtype=tf.float32,shape=[1,4,4,1])
b = tf.nn.max_pool(a,ksize=[1, 2, 2, 1],strides=[1, 2, 2, 1],padding='VALID')
c = tf.nn.max_pool(a,ksize=[1, 2, 2, 1],strides=[1, 2, 2, 1],padding='SAME')
with tf.Session() as sess:
  print ("b shape:")
  print (b.shape)
  print ("b value:")
  print (sess.run(b))
  print ("c shape:")
  print (c.shape)
  print ("c value:")
  print (sess.run(c))

然后执行:

cd /home/ubuntu;
python max_pool.py

执行结果:

b shape:
(1, 2, 2, 1)
b value:
[[[[ 9.]
  [ 2.]]

 [[ 6.]
  [ 3.]]]]
c shape:
(1, 2, 2, 1)
c value:
[[[[ 9.]
  [ 2.]]

 [[ 6.]
  [ 3.]]]]
tf.nn.droupout
import tensorflow as tf

a = tf.constant([1,2,3,4,5,6],shape=[2,3],dtype=tf.float32)
b = tf.placeholder(tf.float32)
c = tf.nn.dropout(a,b,[2,1],1)
with tf.Session() as sess:
  sess.run(tf.global_variables_initializer())
  print (sess.run(c,feed_dict={b:0.75}))

然后执行:

cd /home/ubuntu;
python dropout.py

执行结果:

[[ 0.     0.     0.    ]
 [ 5.33333349 6.66666651 8.    ]]

tf.nn.sigmoid_cross_entropy_with_logits

import tensorflow as tf
x = tf.constant([1,2,3,4,5,6,7],dtype=tf.float64)
y = tf.constant([1,1,1,0,0,1,0],dtype=tf.float64)
loss = tf.nn.sigmoid_cross_entropy_with_logits(labels = y,logits = x)
with tf.Session() as sess:
  print (sess.run(loss))

然后执行:

cd /home/ubuntu;
python sigmoid_cross_entropy_with_logits.py

执行结果:

[ 3.13261688e-01  1.26928011e-01  4.85873516e-02  4.01814993e+00
  5.00671535e+00  2.47568514e-03  7.00091147e+00]

tf.truncated_normal

import tensorflow as tf
initial = tf.truncated_normal(shape=[3,3], mean=0, stddev=1)
print(tf.Session().run(initial))

然后执行:

python /home/ubuntu/truncated_normal.py

执行结果:

将得到一个取值范围 [ -2, 2 ] 的 3 * 3 矩阵,您也可以尝试修改源代码看看输出结果有什么变化?

[[-1.01231802 1.25015056 0.39860222]

[ 0.43949991 -0.80240148 0.81758308]

[-0.76539534 1.95935833 1.20631492]]

tf.constant

#!/usr/bin/python

import tensorflow as tf
import numpy as np
a = tf.constant([1,2,3,4,5,6],shape=[2,3])
b = tf.constant(-1,shape=[3,2])
c = tf.matmul(a,b)

e = tf.constant(np.arange(1,13,dtype=np.int32),shape=[2,2,3])
f = tf.constant(np.arange(13,25,dtype=np.int32),shape=[2,3,2])
g = tf.matmul(e,f)
with tf.Session() as sess:
  print (sess.run(a))
  print ("##################################")
  print (sess.run(b))
  print ("##################################")
  print (sess.run(c))
  print ("##################################")
  print (sess.run(e))
  print ("##################################")
  print (sess.run(f))
  print ("##################################")
  print (sess.run(g))

然后执行:

python /home/ubuntu/constant.py

执行结果:

a: 2x3 维张量;
b: 3x2 维张量;
c: 2x2 维张量;
e: 2x2x3 维张量;
f: 2x3x2 维张量;
g: 2x2x2 维张量。

tf.placeholder

#!/usr/bin/python

import tensorflow as tf
import numpy as np

x = tf.placeholder(tf.float32,[None,3])
y = tf.matmul(x,x)
with tf.Session() as sess:
  rand_array = np.random.rand(3,3)
  print(sess.run(y,feed_dict={x:rand_array}))

然后执行:

python /home/ubuntu/placeholder.py

执行结果:

输出一个 3x3 的张量

[[ 1.04605961 0.45888701 0.6270988 ]

[ 0.86465603 0.87210596 0.71620005]

[ 0.54584444 0.44113758 0.6248076 ]]


tf.nn.bias_add

#!/usr/bin/python

import tensorflow as tf
import numpy as np

a = tf.constant([[1.0, 2.0],[1.0, 2.0],[1.0, 2.0]])
b = tf.constant([2.0,1.0])
c = tf.constant([1.0])
sess = tf.Session()
print (sess.run(tf.nn.bias_add(a, b)))
#print (sess.run(tf.nn.bias_add(a,c))) error
print ("##################################")
print (sess.run(tf.add(a, b)))
print ("##################################")
print (sess.run(tf.add(a, c)))

执行结果:

[[ 3. 3.]

[ 3. 3.]

[ 3. 3.]]

##################################

[[ 3. 3.]

[ 3. 3.]

[ 3. 3.]]

##################################

[[ 2. 3.]

[ 2. 3.]

[ 2. 3.]]

tf.reduce_mean

#!/usr/bin/python

import tensorflow as tf
import numpy as np

initial = [[1.,1.],[2.,2.]]
x = tf.Variable(initial,dtype=tf.float32)
init_op = tf.global_variables_initializer()
with tf.Session() as sess:
  sess.run(init_op)
  print(sess.run(tf.reduce_mean(x)))
  print(sess.run(tf.reduce_mean(x,0))) #Column
  print(sess.run(tf.reduce_mean(x,1))) #row

然后执行:

python /home/ubuntu/reduce_mean.py

执行结果:

1.5
[ 1.5 1.5]
[ 1. 2.]

tf.squared_difference

#!/usr/bin/python

import tensorflow as tf
import numpy as np

initial_x = [[1.,1.],[2.,2.]]
x = tf.Variable(initial_x,dtype=tf.float32)
initial_y = [[3.,3.],[4.,4.]]
y = tf.Variable(initial_y,dtype=tf.float32)
diff = tf.squared_difference(x,y)
init_op = tf.global_variables_initializer()
with tf.Session() as sess:
  sess.run(init_op)
  print(sess.run(diff))

然后执行:

python /home/ubuntu/squared_difference.py

执行结果:

[[ 4. 4.]
 [ 4. 4.]]

tf.square

#!/usr/bin/python
import tensorflow as tf
import numpy as np

initial_x = [[1.,1.],[2.,2.]]
x = tf.Variable(initial_x,dtype=tf.float32)
x2 = tf.square(x)
init_op = tf.global_variables_initializer()
with tf.Session() as sess:
  sess.run(init_op)
  print(sess.run(x2))

然后执行:

python /home/ubuntu/square.py

执行结果:

[[ 1. 1.]
 [ 4. 4.]]

tf.Variable

#!/usr/bin/python

import tensorflow as tf
initial = tf.truncated_normal(shape=[10,10],mean=0,stddev=1)
W=tf.Variable(initial)
list = [[1.,1.],[2.,2.]]
X = tf.Variable(list,dtype=tf.float32)
init_op = tf.global_variables_initializer()
with tf.Session() as sess:
  sess.run(init_op)
  print ("##################(1)################")
  print (sess.run(W))
  print ("##################(2)################")
  print (sess.run(W[:2,:2]))
  op = W[:2,:2].assign(22.*tf.ones((2,2)))
  print ("###################(3)###############")
  print (sess.run(op))
  print ("###################(4)###############")
  print (W.eval(sess)) #computes and returns the value of this variable
  print ("####################(5)##############")
  print (W.eval()) #Usage with the default session
  print ("#####################(6)#############")
  print (W.dtype)
  print (sess.run(W.initial_value))
  print (sess.run(W.op))
  print (W.shape)
  print ("###################(7)###############")
  print (sess.run(X))

执行结果:

##################(1)################
[[-1.23091912 -1.15485024 0.23904395 0.34435439 -0.99782348 -0.45796475
 -1.2815994 -1.86255741 0.61719501 -0.23074889]
 [ 0.04772037 -1.87820387 -0.94470227 0.36448902 -0.61483711 -0.88883013
 -1.33075011 -0.2014154 -0.29572284 -0.64329118]
 [-0.46051967 -1.50215697 0.52736723 -0.64575762 0.40186197 0.888547
  0.41293475 0.58065104 0.42752498 -0.41847843]
 [ 0.2490586 -0.70486099 0.12240842 -0.99978852 0.2651979  1.02804005
 -0.58180624 -0.32164943 0.02628148 1.41673708]
 [ 0.45682913 0.25587147 0.21995042 0.7875219  0.05864362 -0.18229504
  1.59454536 1.06499553 0.31585202 -0.08250634]
 [ 1.28422952 -0.09098073 0.08750965 0.58767647 -0.18843929 1.00211585
 -0.34881082 -0.88564688 0.59491009 -0.25224382]
 [-1.40284967 0.22108991 -1.71350789 -0.02776204 1.19743824 1.53484929
 -0.51727623 -0.58549863 -0.1318036 -1.1405164 ]
 [-0.89546037 0.8151502 -0.05706482 0.14027117 -0.01335291 1.14979923
 -0.11841752 -0.07685678 -0.37184918 -0.05404587]
 [-1.04701281 0.47635376 -0.67598844 0.44912511 -0.19697872 0.68457508
 -0.41106322 0.9739325  1.16200626 0.34319773]
 [ 0.77753568 -0.06508502 0.3194975 -0.73810351 0.79470289 -0.99434441
  1.00614071 -0.59807277 1.38162911 0.42871621]]
##################(2)################
[[-1.23091912 -1.15485024]
 [ 0.04772037 -1.87820387]]
###################(3)###############
[[ 2.20000000e+01  2.20000000e+01  2.39043951e-01  3.44354391e-01
  -9.97823477e-01 -4.57964748e-01 -1.28159940e+00 -1.86255741e+00
  6.17195010e-01 -2.30748892e-01]
 [ 2.20000000e+01  2.20000000e+01 -9.44702268e-01  3.64489019e-01
  -6.14837110e-01 -8.88830125e-01 -1.33075011e+00 -2.01415405e-01
  -2.95722842e-01 -6.43291175e-01]
 [ -4.60519671e-01 -1.50215697e+00  5.27367234e-01 -6.45757616e-01
  4.01861966e-01  8.88547003e-01  4.12934750e-01  5.80651045e-01
  4.27524984e-01 -4.18478429e-01]
 [ 2.49058604e-01 -7.04860985e-01  1.22408420e-01 -9.99788523e-01
  2.65197903e-01  1.02804005e+00 -5.81806242e-01 -3.21649432e-01
  2.62814816e-02  1.41673708e+00]
 [ 4.56829131e-01  2.55871475e-01  2.19950423e-01  7.87521899e-01
  5.86436242e-02 -1.82295039e-01  1.59454536e+00  1.06499553e+00
  3.15852016e-01 -8.25063437e-02]
 [ 1.28422952e+00 -9.09807310e-02  8.75096470e-02  5.87676466e-01
  -1.88439295e-01  1.00211585e+00 -3.48810822e-01 -8.85646880e-01
  5.94910085e-01 -2.52243817e-01]
 [ -1.40284967e+00  2.21089914e-01 -1.71350789e+00 -2.77620405e-02
  1.19743824e+00  1.53484929e+00 -5.17276227e-01 -5.85498631e-01
  -1.31803602e-01 -1.14051640e+00]
 [ -8.95460367e-01  8.15150201e-01 -5.70648164e-02  1.40271172e-01
  -1.33529110e-02  1.14979923e+00 -1.18417524e-01 -7.68567771e-02
  -3.71849179e-01 -5.40458746e-02]
 [ -1.04701281e+00  4.76353765e-01 -6.75988436e-01  4.49125111e-01
  -1.96978718e-01  6.84575081e-01 -4.11063224e-01  9.73932505e-01
  1.16200626e+00  3.43197733e-01]
 [ 7.77535677e-01 -6.50850236e-02  3.19497496e-01 -7.38103509e-01
  7.94702888e-01 -9.94344413e-01  1.00614071e+00 -5.98072767e-01
  1.38162911e+00  4.28716213e-01]]
###################(4)###############
[[ 2.20000000e+01  2.20000000e+01  2.39043951e-01  3.44354391e-01
  -9.97823477e-01 -4.57964748e-01 -1.28159940e+00 -1.86255741e+00
  6.17195010e-01 -2.30748892e-01]
 [ 2.20000000e+01  2.20000000e+01 -9.44702268e-01  3.64489019e-01
  -6.14837110e-01 -8.88830125e-01 -1.33075011e+00 -2.01415405e-01
  -2.95722842e-01 -6.43291175e-01]
 [ -4.60519671e-01 -1.50215697e+00  5.27367234e-01 -6.45757616e-01
  4.01861966e-01  8.88547003e-01  4.12934750e-01  5.80651045e-01
  4.27524984e-01 -4.18478429e-01]
 [ 2.49058604e-01 -7.04860985e-01  1.22408420e-01 -9.99788523e-01
  2.65197903e-01  1.02804005e+00 -5.81806242e-01 -3.21649432e-01
  2.62814816e-02  1.41673708e+00]
 [ 4.56829131e-01  2.55871475e-01  2.19950423e-01  7.87521899e-01
  5.86436242e-02 -1.82295039e-01  1.59454536e+00  1.06499553e+00
  3.15852016e-01 -8.25063437e-02]
 [ 1.28422952e+00 -9.09807310e-02  8.75096470e-02  5.87676466e-01
  -1.88439295e-01  1.00211585e+00 -3.48810822e-01 -8.85646880e-01
  5.94910085e-01 -2.52243817e-01]
 [ -1.40284967e+00  2.21089914e-01 -1.71350789e+00 -2.77620405e-02
  1.19743824e+00  1.53484929e+00 -5.17276227e-01 -5.85498631e-01
  -1.31803602e-01 -1.14051640e+00]
 [ -8.95460367e-01  8.15150201e-01 -5.70648164e-02  1.40271172e-01
  -1.33529110e-02  1.14979923e+00 -1.18417524e-01 -7.68567771e-02
  -3.71849179e-01 -5.40458746e-02]
 [ -1.04701281e+00  4.76353765e-01 -6.75988436e-01  4.49125111e-01
  -1.96978718e-01  6.84575081e-01 -4.11063224e-01  9.73932505e-01
  1.16200626e+00  3.43197733e-01]
 [ 7.77535677e-01 -6.50850236e-02  3.19497496e-01 -7.38103509e-01
  7.94702888e-01 -9.94344413e-01  1.00614071e+00 -5.98072767e-01
  1.38162911e+00  4.28716213e-01]]
####################(5)##############
[[ 2.20000000e+01  2.20000000e+01  2.39043951e-01  3.44354391e-01
  -9.97823477e-01 -4.57964748e-01 -1.28159940e+00 -1.86255741e+00
  6.17195010e-01 -2.30748892e-01]
 [ 2.20000000e+01  2.20000000e+01 -9.44702268e-01  3.64489019e-01
  -6.14837110e-01 -8.88830125e-01 -1.33075011e+00 -2.01415405e-01
  -2.95722842e-01 -6.43291175e-01]
 [ -4.60519671e-01 -1.50215697e+00  5.27367234e-01 -6.45757616e-01
  4.01861966e-01  8.88547003e-01  4.12934750e-01  5.80651045e-01
  4.27524984e-01 -4.18478429e-01]
 [ 2.49058604e-01 -7.04860985e-01  1.22408420e-01 -9.99788523e-01
  2.65197903e-01  1.02804005e+00 -5.81806242e-01 -3.21649432e-01
  2.62814816e-02  1.41673708e+00]
 [ 4.56829131e-01  2.55871475e-01  2.19950423e-01  7.87521899e-01
  5.86436242e-02 -1.82295039e-01  1.59454536e+00  1.06499553e+00
  3.15852016e-01 -8.25063437e-02]
 [ 1.28422952e+00 -9.09807310e-02  8.75096470e-02  5.87676466e-01
  -1.88439295e-01  1.00211585e+00 -3.48810822e-01 -8.85646880e-01
  5.94910085e-01 -2.52243817e-01]
 [ -1.40284967e+00  2.21089914e-01 -1.71350789e+00 -2.77620405e-02
  1.19743824e+00  1.53484929e+00 -5.17276227e-01 -5.85498631e-01
  -1.31803602e-01 -1.14051640e+00]
 [ -8.95460367e-01  8.15150201e-01 -5.70648164e-02  1.40271172e-01
  -1.33529110e-02  1.14979923e+00 -1.18417524e-01 -7.68567771e-02
  -3.71849179e-01 -5.40458746e-02]
 [ -1.04701281e+00  4.76353765e-01 -6.75988436e-01  4.49125111e-01
  -1.96978718e-01  6.84575081e-01 -4.11063224e-01  9.73932505e-01
  1.16200626e+00  3.43197733e-01]
 [ 7.77535677e-01 -6.50850236e-02  3.19497496e-01 -7.38103509e-01
  7.94702888e-01 -9.94344413e-01  1.00614071e+00 -5.98072767e-01
  1.38162911e+00  4.28716213e-01]]
#####################(6)#############
<dtype: 'float32_ref'>
[[-0.41857633 -0.2713519  0.30368868 0.20746167 1.85322762 1.31566119
  1.54675031 -1.72509181 0.05661546 0.07088134]
 [ 1.67809737 0.83413428 -0.46248889 -0.64880568 1.0052985  0.28734493
  1.02057004 1.30170429 -0.92802709 -0.13301572]
 [-1.3703959 -0.96703321 0.81257963 -0.88620949 -0.0416972  0.41219631
 -0.77539968 -0.87115741 -0.61586332 -1.07051158]
 [-1.20221102 1.009269  0.53348398 -0.78492016 -1.57486057 -0.37586671
  0.79054028 0.42812335 0.50074643 -0.22152463]
 [-0.38758773 0.26680526 -0.07168344 -0.19825138 -0.0245118  0.76605487
 -1.60584402 -0.83085275 -1.21274364 0.12311368]
 [ 0.92161274 0.96963346 -0.51853895 0.39782578 -0.11624574 0.23405044
 -0.77997881 -1.42478561 -0.46830443 -0.2615248 ]
 [ 0.1299911 -0.64964086 1.48451924 0.13839777 -0.78998685 -0.6932441
 -0.05188456 0.72245222 -0.12273535 -0.16151385]
 [-0.93579388 1.08634007 -0.35739595 -1.54274142 0.42254066 0.74695534
 -0.0469315 -1.41842675 0.41519207 -0.59990394]
 [-1.28783917 -1.86210358 -0.63155401 -0.37928078 -1.80430996 -0.81117511
  1.12262106 1.10448146 -0.10529845 1.29226148]
 [-1.38174736 1.05984509 -0.46125889 1.05563366 -1.37600601 0.44229579
  1.21501267 0.55204743 0.11826833 0.17191544]]
None
(10, 10)
###################(7)###############
[[ 1. 1.]
 [ 2. 2.]]