PHP 字符串中直接解析函数的写法

2021年09月15日 阅读数:1
这篇文章主要向大家介绍PHP 字符串中直接解析函数的写法,主要内容包括基础应用、实用技巧、原理机制等方面,希望对大家有所帮助。

PHP 字符串中直接解析函数的写法

example

PHP 中的字符串理论上是不可以解析函数的,仅可以解析变量。最近发现一种特殊的写法,是能够让字符串直接解析函数的。php

写法

// 单行
${!${''} = 代码}

// 多行
${!${''} =
  代码
}

我的认为这种写法实际上仍是经过解析变量实现的。= 左边是一个特殊名称的变量,= 右边只要符合赋值变量的代码块都可以在字符串中解析。git

示例

如下代码仅供学习交流,实际工做中不建议用这种写法。github

1、

$fruits = implode('、', ['apple', 'banana']);
var_dump("fruits: $fruits."); // 正常写法解析变量
// string(23) "fruits: apple、banana."

var_dump("fruits: implode('、', ['apple', 'banana'])."); // 错误写法不可以解析函数
// string(44) "fruits: implode('、', ['apple', 'banana'])."

var_dump("fruits: ${!${''} = implode('、', ['apple', 'banana'])}."); // 特殊写法解析函数成功
// string(23) "fruits: apple、banana."

var_dump("fruits: ${!${''} = implode('、',
  [
    'apple',
    'banana'
  ])}."
); // 多行书写依然解析函数成功
// string(23) "fruits: apple、banana."

2、

var_dump("fruits: ${!${''} = $fruit ?? 'apple'}.");
// string(14) "fruits: apple."

var_dump("fruits: ${!${''} = isset($fruit) ? $fruit : 'apple'}.");
// string(14) "fruits: apple."

3、

$fruit = function (){
  return 'banana';
};
var_dump("fruits: ${!${''} = $fruit() }.");
// string(15) "fruits: banana."

var_dump("fruits: ${!${''} = call_user_func(function (){
  $fruits = [
    'apple',
    'banana'
  ];
  
  return implode('、', $fruits);
}) }.");
// string(23) "fruits: apple、banana."

4、

class Fruit
{
  public function __toString()
  {
    return 'banana';
  }

}
var_dump("fruits: ${!${''} = new Fruit() }.");
// string(15) "fruits: banana."

原文连接

https://www.guanguans.cnsegmentfault