java数组扩增的三种方式

java数组声明的时候必须声明其长度,但当我们想对数组进行扩增的时候该怎么办呢?

下面三种方式都可以进行扩增,最后一种也最为方便。

 1     /**
 2     * 手动循环扩增
 3     */
 4     int[] arr = { 1, 2, 3 };
 5     int[] tempArray = new int[arr.length * 2];
 6     for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
 7       tempArray[i] = arr[i];
 8     }
 9     //tempArray = { 1, 2, 3, 0, 0, 0 }
10 
11     /**
12     * System.arraycopy
13     * 将原有的数组复制到一个新的长度更长的数组里,以达到扩增的目的
14     */
15     int[] arr1 = { 1, 2, 3 };
16     int[] newArray = new int[arr1.length * 2];
17     System.arraycopy(arr1, 0, newArray, 0, arr.length);
18     //newArray = { 1, 2, 3, 0, 0, 0 }
19 
20     /**
21     * Arrays.copyOf
22     * 底层实现还是System.arraycopy
23     * 对自身进行扩增
24     */
25     int[] arr2 = { 1, 2, 3 };
26     arr2 = Arrays.copyOf(arr2, arr2.length * 2);
27     //arr2 = { 1, 2, 3, 0, 0, 0 }