FineReport:2.单元格值呈递增或递减趋势,且首尾(首尾单元格间隔六个之内)增幅或降幅大于10%的背景色标红

2022年01月16日 阅读数:2
这篇文章主要向大家介绍FineReport:2.单元格值呈递增或递减趋势,且首尾(首尾单元格间隔六个之内)增幅或降幅大于10%的背景色标红,主要内容包括基础应用、实用技巧、原理机制等方面,希望对大家有所帮助。
没什么好的思路
仍是用了条件属性层次坐标的方式实现
这是个穷举的笨方法
眼睛也写花了
并且FR的设置窗口真的是窗口哎 都不能调大小的
不可思议 下面那么多公式 之后要修改可咋整
//变化趋势:相邻两个,最大值与最小值之间相差10%,共计4种状况
//与右边比较
$F3 > F3[;F1:+1] && len(F3[;F1:+1]) > 0 && abs($F3 - F3[;F1:+1]) > $sNum
$F3 < F3[;F1:+1] && len(F3[;F1:+1]) > 0 && abs(F3[;F1:+1] - $F3) > $sNum
//与左边比较
$F3 > F3[;F1:-1] && len(F3[;F1:-1]) > 0 && abs($F3 - F3[;F1:-1]) > $sNum
$F3 < F3[;F1:-1] && len(F3[;F1:-1]) > 0 && abs(F3[;F1:-1] - $F3) > $sNum
//变化趋势:相邻三个,造成递增或递减趋势,最大值与最小值之间相差10%,共计6种状况
//与右边比较
$F3 > F3[;F1:+1] && F3[;F1:+1] > F3[;F1:+2] && len(F3[;F1:+1]) > 0 && len(F3[;F1:+2]) > 0 && abs($F3 - F3[;F1:+2]) > $sNum
$F3 < F3[;F1:+1] && F3[;F1:+1] < F3[;F1:+2] && len(F3[;F1:+1]) > 0 && len(F3[;F1:+2]) > 0 && abs(F3[;F1:+2] - $F3) > $sNum
//与左边比较                                                     
$F3 > F3[;F1:-1] && F3[;F1:-1] > F3[;F1:-2] && len(F3[;F1:-1]) > 0 && len(F3[;F1:-2]) > 0 && abs($F3 - F3[;F1:-2]) > $sNum
$F3 < F3[;F1:-1] && F3[;F1:-1] < F3[;F1:-2] && len(F3[;F1:-1]) > 0 && len(F3[;F1:-2]) > 0 && abs(F3[;F1:-2] - $F3) > $sNum
//中间值,与左右两边比较                                               
$F3 < F3[;F1:+1] && $F3 > F3[;F1:-1] && len(F3[;F1:+1]) > 0 && len(F3[;F1:-1]) > 0 && abs(F3[;F1:+1] - F3[;F1:-1]) > $sNum
$F3 > F3[;F1:+1] && $F3 < F3[;F1:-1] && len(F3[;F1:+1]) > 0 && len(F3[;F1:-1]) > 0 && abs(F3[;F1:-1] - F3[;F1:+1]) > $sNum
//变化趋势:相邻四个,造成递增或递减趋势,最大值与最小值之间相差10%,共计8种状况
//与右边比较
$F3 > F3[;F1:+1] && F3[;F1:+1] > F3[;F1:+2] && F3[;F1:+2] > F3[;F1:+3] && len(F3[;F1:+1]) > 0 && len(F3[;F1:+2]) > 0 && len(F3[;F1:+3]) > 0 && abs($F3 - F3[;F1:+3]) > $sNum
$F3 < F3[;F1:+1] && F3[;F1:+1] < F3[;F1:+2] && F3[;F1:+2] < F3[;F1:+3] && len(F3[;F1:+1]) > 0 && len(F3[;F1:+2]) > 0 && len(F3[;F1:+3]) > 0 && abs(F3[;F1:+3] - $F3) > $sNum
//与左边比较                                                     
$F3 > F3[;F1:-1] && F3[;F1:-1] > F3[;F1:-2] && F3[;F1:-2] > F3[;F1:-3] && len(F3[;F1:-1]) > 0 && len(F3[;F1:-2]) > 0 && len(F3[;F1:-3]) > 0 && abs($F3 - F3[;F1:-3]) > $sNum
$F3 < F3[;F1:-1] && F3[;F1:-1] < F3[;F1:-2] && F3[;F1:-2] < F3[;F1:-3] && len(F3[;F1:-1]) > 0 && len(F3[;F1:-2]) > 0 && len(F3[;F1:-3]) > 0 && abs(F3[;F1:-3] - $F3) > $sNum
//中间值,与左右两边比较  
//第二中间位置                                            
F3[;F1:-1] > $F3 && $F3 > F3[;F1:+1] && F3[;F1:+1] > F3[;F1:+2] && len(F3[;F1:-1]) > 0 && len(F3[;F1:+1]) > 0 && len(F3[;F1:+2]) > 0 && abs(F3[;F1:-1] - F3[;F1:+2]) > $sNum
F3[;F1:-1] < $F3 && $F3 < F3[;F1:+1] && F3[;F1:+1] < F3[;F1:+2] && len(F3[;F1:-1]) > 0 && len(F3[;F1:+1]) > 0 && len(F3[;F1:+2]) > 0 && abs(F3[;F1:+2] - F3[;F1:-1]) > $sNum
//第三中间位置                                            
F3[;F1:-2] > F3[;F1:-1] && F3[;F1:-1] > $F3 && $F3 > F3[;F1:+1] && len(F3[;F1:-2]) > 0 && len(F3[;F1:-1]) > 0 && len(F3[;F1:+1]) > 0 && abs(F3[;F1:-2] - F3[;F1:+1]) > $sNum
F3[;F1:-2] < F3[;F1:-1] && F3[;F1:-1] < $F3 && $F3 < F3[;F1:+1] && len(F3[;F1:-2]) > 0 && len(F3[;F1:-1]) > 0 && len(F3[;F1:+1]) > 0 && abs(F3[;F1:+1] - F3[;F1:-2]) > $sNum

//变化趋势:相邻五个,造成递增或递减趋势,最大值与最小值之间相差10%,共计10种状况
//与右边比较
$F3 > F3[;F1:+1] && F3[;F1:+1] > F3[;F1:+2] && F3[;F1:+2] > F3[;F1:+3] && F3[;F1:+3] > F3[;F1:+4] && len(F3[;F1:+1]) > 0 && len(F3[;F1:+2]) > 0 && len(F3[;F1:+3]) > 0 && len(F3[;F1:+4]) > 0 && abs($F3 - F3[;F1:+4]) > $sNum
$F3 < F3[;F1:+1] && F3[;F1:+1] < F3[;F1:+2] && F3[;F1:+2] < F3[;F1:+3] && F3[;F1:+3] < F3[;F1:+4] && len(F3[;F1:+1]) > 0 && len(F3[;F1:+2]) > 0 && len(F3[;F1:+3]) > 0 && len(F3[;F1:+4]) > 0 && abs(F3[;F1:+4] - $F3) > $sNum
//与左边比较                                                     
$F3 > F3[;F1:-1] && F3[;F1:-1] > F3[;F1:-2] && F3[;F1:-2] > F3[;F1:-3] && F3[;F1:-3] > F3[;F1:-4] && len(F3[;F1:-1]) > 0 && len(F3[;F1:-2]) > 0 && len(F3[;F1:-3]) > 0 && len(F3[;F1:-4]) > 0 && abs($F3 - F3[;F1:-4]) > $sNum
$F3 < F3[;F1:-1] && F3[;F1:-1] < F3[;F1:-2] && F3[;F1:-2] < F3[;F1:-3] && F3[;F1:-3] < F3[;F1:-4] && len(F3[;F1:-1]) > 0 && len(F3[;F1:-2]) > 0 && len(F3[;F1:-3]) > 0 && len(F3[;F1:-4]) > 0 && abs(F3[;F1:-4] - $F3) > $sNum
//中间值,与左右两边比较  
//第二中间位置                                            
F3[;F1:-1] > $F3 && $F3 > F3[;F1:+1] && F3[;F1:+1] > F3[;F1:+2] && F3[;F1:+2] > F3[;F1:+3] && len(F3[;F1:-1]) > 0 && len(F3[;F1:+1]) > 0 && len(F3[;F1:+2]) > 0 && len(F3[;F1:+3]) > 0 && abs(F3[;F1:-1] - F3[;F1:+3]) > $sNum
F3[;F1:-1] < $F3 && $F3 < F3[;F1:+1] && F3[;F1:+1] < F3[;F1:+2] && F3[;F1:+2] < F3[;F1:+3] && len(F3[;F1:-1]) > 0 && len(F3[;F1:+1]) > 0 && len(F3[;F1:+2]) > 0 && len(F3[;F1:+3]) > 0 && abs(F3[;F1:+3] - F3[;F1:-1]) > $sNum
//第三中间位置
F3[;F1:-2] > F3[;F1:-1] && F3[;F1:-1] > $F3 && $F3 > F3[;F1:+1] && F3[;F1:+1] > F3[;F1:+2] && len(F3[;F1:-2]) > 0 && len(F3[;F1:-1]) > 0 && len(F3[;F1:+1]) > 0 && len(F3[;F1:+2]) > 0 && abs(F3[;F1:-2] - F3[;F1:+2]) > $sNum
F3[;F1:-2] < F3[;F1:-1] && F3[;F1:-1] < $F3 && $F3 < F3[;F1:+1] && F3[;F1:+1] < F3[;F1:+2] && len(F3[;F1:-2]) > 0 && len(F3[;F1:-1]) > 0 && len(F3[;F1:+1]) > 0 && len(F3[;F1:+2]) > 0 && abs(F3[;F1:+2] - F3[;F1:-2]) > $sNum
//第四中间位置                                            
F3[;F1:-3] > F3[;F1:-2] && F3[;F1:-2] > F3[;F1:-1] && F3[;F1:-1] > $F3 && $F3 > F3[;F1:+1] && len(F3[;F1:-3]) > 0 && len(F3[;F1:-2]) > 0 && len(F3[;F1:-1]) > 0 && len(F3[;F1:+1]) > 0 && abs(F3[;F1:-3] - F3[;F1:+1]) > $sNum
F3[;F1:-3] < F3[;F1:-2] && F3[;F1:-2] < F3[;F1:-1] && F3[;F1:-1] < $F3 && $F3 < F3[;F1:+1] && len(F3[;F1:-3]) > 0 && len(F3[;F1:-2]) > 0 && len(F3[;F1:-1]) > 0 && len(F3[;F1:+1]) > 0 && abs(F3[;F1:+1] - F3[;F1:-3]) > $sNum

//变化趋势:相邻六个,造成递增或递减趋势,最大值与最小值之间相差10%,共计12种状况
//与右边比较
$F3 > F3[;F1:+1] && F3[;F1:+1] > F3[;F1:+2] && F3[;F1:+2] > F3[;F1:+3] && F3[;F1:+3] > F3[;F1:+4] && F3[;F1:+4] > F3[;F1:+5] && len(F3[;F1:+1]) > 0 && len(F3[;F1:+2]) > 0 && len(F3[;F1:+3]) > 0 && len(F3[;F1:+4]) > 0 && len(F3[;F1:+5]) > 0 && abs($F3 - F3[;F1:+5]) > $sNum
$F3 < F3[;F1:+1] && F3[;F1:+1] < F3[;F1:+2] && F3[;F1:+2] < F3[;F1:+3] && F3[;F1:+3] < F3[;F1:+4] && F3[;F1:+4] < F3[;F1:+5] && len(F3[;F1:+1]) > 0 && len(F3[;F1:+2]) > 0 && len(F3[;F1:+3]) > 0 && len(F3[;F1:+4]) > 0 && len(F3[;F1:+5]) > 0 && abs(F3[;F1:+5] - $F3) > $sNum
//与左边比较                                                     
$F3 > F3[;F1:-1] && F3[;F1:-1] > F3[;F1:-2] && F3[;F1:-2] > F3[;F1:-3] && F3[;F1:-3] > F3[;F1:-4] && F3[;F1:-4] > F3[;F1:-5] && len(F3[;F1:-1]) > 0 && len(F3[;F1:-2]) > 0 && len(F3[;F1:-3]) > 0 && len(F3[;F1:-4]) > 0 && len(F3[;F1:-5]) > 0 && abs($F3 - F3[;F1:-5]) > $sNum
$F3 < F3[;F1:-1] && F3[;F1:-1] < F3[;F1:-2] && F3[;F1:-2] < F3[;F1:-3] && F3[;F1:-3] < F3[;F1:-4] && F3[;F1:-4] < F3[;F1:-5] && len(F3[;F1:-1]) > 0 && len(F3[;F1:-2]) > 0 && len(F3[;F1:-3]) > 0 && len(F3[;F1:-4]) > 0 && len(F3[;F1:-5]) > 0 && abs(F3[;F1:-5] - $F3) > $sNum
//中间值,与左右两边比较  
//第二中间位置                                            
F3[;F1:-1] > $F3 && $F3 > F3[;F1:+1] && F3[;F1:+1] > F3[;F1:+2] && F3[;F1:+2] > F3[;F1:+3] && F3[;F1:+3] > F3[;F1:+4] && len(F3[;F1:-1]) > 0 && len(F3[;F1:+1]) > 0 && len(F3[;F1:+2]) > 0 && len(F3[;F1:+3]) > 0 && len(F3[;F1:+4]) > 0 && abs(F3[;F1:-1] - F3[;F1:+4]) > $sNum
F3[;F1:-1] < $F3 && $F3 < F3[;F1:+1] && F3[;F1:+1] < F3[;F1:+2] && F3[;F1:+2] < F3[;F1:+3] && F3[;F1:+3] < F3[;F1:+4] && len(F3[;F1:-1]) > 0 && len(F3[;F1:+1]) > 0 && len(F3[;F1:+2]) > 0 && len(F3[;F1:+3]) > 0 && len(F3[;F1:+4]) > 0 && abs(F3[;F1:+4] - F3[;F1:-1]) > $sNum 
//第三中间位置                                            
F3[;F1:-2] > F3[;F1:-1] && F3[;F1:-1] > $F3 && $F3 > F3[;F1:+1] && F3[;F1:+1] > F3[;F1:+2] && F3[;F1:+2] > F3[;F1:+3] && len(F3[;F1:-2]) > 0 && len(F3[;F1:-1]) > 0 && len(F3[;F1:+1]) > 0 && len(F3[;F1:+2]) > 0 && len(F3[;F1:+3]) > 0 && abs(F3[;F1:-2] - F3[;F1:+3]) > $sNum
F3[;F1:-2] < F3[;F1:-1] && F3[;F1:-1] < $F3 && $F3 < F3[;F1:+1] && F3[;F1:+1] < F3[;F1:+2] && F3[;F1:+2] < F3[;F1:+3] && len(F3[;F1:-2]) > 0 && len(F3[;F1:-1]) > 0 && len(F3[;F1:+1]) > 0 && len(F3[;F1:+2]) > 0 && len(F3[;F1:+3]) > 0 && abs(F3[;F1:+3] - F3[;F1:-2]) > $sNum
//第四中间位置
F3[;F1:-3] > F3[;F1:-2] && F3[;F1:-2] > F3[;F1:-1] && F3[;F1:-1] > $F3 && $F3 > F3[;F1:+1] && F3[;F1:+1] > F3[;F1:+2] && len(F3[;F1:-3]) > 0 && len(F3[;F1:-2]) > 0 && len(F3[;F1:-1]) > 0 && len(F3[;F1:+1]) > 0 && len(F3[;F1:+2]) > 0 && abs(F3[;F1:-3] - F3[;F1:+2]) > $sNum
F3[;F1:-3] < F3[;F1:-2] && F3[;F1:-2] < F3[;F1:-1] && F3[;F1:-1] < $F3 && $F3 < F3[;F1:+1] && F3[;F1:+1] < F3[;F1:+2] && len(F3[;F1:-3]) > 0 && len(F3[;F1:-2]) > 0 && len(F3[;F1:-1]) > 0 && len(F3[;F1:+1]) > 0 && len(F3[;F1:+2]) > 0 && abs(F3[;F1:+2] - F3[;F1:-3]) > $sNum
//第五中间位置                                            
F3[;F1:-4] > F3[;F1:-3] && F3[;F1:-3] > F3[;F1:-2] && F3[;F1:-2] > F3[;F1:-1] && F3[;F1:-1] > $F3 && $F3 > F3[;F1:+1] && len(F3[;F1:-4]) > 0 && len(F3[;F1:-3]) > 0 && len(F3[;F1:-2]) > 0 && len(F3[;F1:-1]) > 0 && len(F3[;F1:+1]) > 0 && abs(F3[;F1:-4] - F3[;F1:+1]) > $sNum
F3[;F1:-4] < F3[;F1:-3] && F3[;F1:-3] < F3[;F1:-2] && F3[;F1:-2] < F3[;F1:-1] && F3[;F1:-1] < $F3 && $F3 < F3[;F1:+1] && len(F3[;F1:-4]) > 0 && len(F3[;F1:-3]) > 0 && len(F3[;F1:-2]) > 0 && len(F3[;F1:-1]) > 0 && len(F3[;F1:+1]) > 0 && abs(F3[;F1:+1] - F3[;F1:-4]) > $sNum