c语言字符串_续

2021年09月15日 阅读数:1
这篇文章主要向大家介绍c语言字符串_续,主要内容包括基础应用、实用技巧、原理机制等方面,希望对大家有所帮助。

第一篇文章ide

续篇以下3d

例一:统计字母的个数(忽略大小写,有空格也可继续统计字母,直到\n结束,但空格未统计)get

#include"stdio.h"

main()

{

int a[100]={0},i,j; 

char c;


while((c=getchar())!='\n')  /*获取字符并统计每一个字母出现次数*/

for (i=65;i<=90;i++)

if(c==i||c==i+32) a[i]++ ;


for (j=65;j<=90;j++) /*输出统计信息*/

if (a[j]>0) printf("%c:%-3d\n",j+32,a[j]);


getch(); /*保持命令提示窗口不被自动关闭*/

}

 例二:备用it

#include"stdio.h"
#define IN 1
#define OUT 0
int main()
{
  int c,n1,nw,nc,state;
  state = OUT;
  n1=nw=nc=0; //nw 是 nword 
  while((c=getchar()) != EOF)
  {
    ++nc;
    if(c == '\n') ++n1;
    if(c==' '||c== '\n'||c=='\t')
    state = OUT;
    else if(state==OUT){
      state =IN;
      ++nw;
    }
  }
  printf("%d %d %d\n"),n1,nw,nc;
  
  
  
  
  return 0;
} 

 

 
 
 
 
上一篇: AngularJS 控制器
下一篇: c语言字符串实例